logo
 • Samkennd -
 • Samvinna -
 • Heiðarleiki

Stoðþjónusta

Náms- og starfsráðgjafi  skólans er Guðlaug  Ragnarsdóttir (gudlaug@helgafellsskoli.is)

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda, styðja þá og liðsinna í ýmsum málum, sem varða námið, líðan þeirra í skólanum og fleira. 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að:

 • veita ráðgjöf varðandi nám, námstækni og námsvenjur
 • veita ráðgjöf varðandi kvíða og streitustjórnun
 • veita persónulega ráðgjöf og stuðning
 • sinna samskiptamálum og líðan nemenda í skólanum
 • vinna í eineltismálum
 • taka viðtöl við nýja nemendur og fylgja þeim eftir fyrstu mánuðina í skólanum
 • vinna að ýmsum öðrum málum sem upp kunna að koma

 

Náms- og starfsráðgjafi situr í:

 • eineltisteymi
 • áfallateymi
 • nemendaverndarráð

 

 Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra en er undanþeginn þagnarskyldu þegar líf, heilsa og öryggi nemenda er í húfi. Einnig ef nemandi greinir frá lögbroti.

Við sérfræðiþjónustu Mosfellsbæjar starfa tveir sálfræðingar. Til þeirra geta foreldrar og kennarar grunnskólabarna leitað vegna ýmissa erfiðleika barna, svo sem erfiðleika með nám, vegna hegðunar, í samskiptum eða vegna vanlíðunar af einhverju tagi.

Sálfræðingar sinna kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningum á vanda barna og veita börnum, foreldrum og uppeldisstéttum ráðgjöf og stuðningsviðtöl.

Algengast er að skóli, að höfðu samráði við foreldra, vísi máli til sérfræðiþjónustunnar en einnig geta foreldrar leitað beint eftir aðstoð. Eftir að tilvísun hefur borist er nánari upplýsinga leitað hjá þeim sem þekkja barnið best svo sem foreldrum barnsins og kennurum. Eftir viðtöl og greiningu á vanda barnsins eru tillögur til úrbóta kynntar og málinu fylgt eftir í samræmi við þær. 

Sálfræðingur Helgafellsskóla er Jóhanna Dagbjarsdóttir.

Heilsugæsla 

Heilsugæsla Helgafellsskóla heyrir undir Heilsugæslu Mosfellsumdæmis. Helma Ýr Helgadóttir og Bente Bensdóttir sjúkraliði sinna skólaheilsugæslu. Viðtalstími mán.-föst. kl. 9.30-12.00.  Netfang: helgafellsskoli@heilsugaeslan.is

Viðverutími í Helgafellsskóla er:


Þriðjudaga
Miðvikudaga8.00-12.00
8.00-12.00


Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.

Fræðsluefni hjúkrunarfræðings má finna á síðunni www.6H.is

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Talkennari

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar útvegar talkennara eftir því sem við verður komið.

Helstu verkefni eru: − athuganir og greining á tal- og málþroska einstaklinga eða hópa  − samstarf við kennara og sérfræðiþjónustu  − ráðgjöf  − meðferð og þjálfun eftir því sem við verður komið

Málþroskaskimun fer fram á vormánuðum í leikskólum bæjarins. Í skimuninni er m.a. athugaður framburður, máltjáning og málskilningur. Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum og gerðar tillögur til úrbóta. Einstaklingar fá síðan meðferð og þjálfun í 1. bekk eftir því sem við verður komið.

Talkennari ákveður í samráði við sérkennara þörf á talþjálfun fyrir þá nemendur sem áður hafa fengið talþjálfun. Meðferð og þjálfun er veitt eins og við verður komið. Þeir kennarar sem óska eftir að lagt sé fyrir nemanda málþroska- eða lestrargreiningarpróf senda beiðnina til nemendaverndarráðs skólans sem síðan ákveður framhaldið.

Talkennari sinnir einnig ráðgjöf til kennara m.a. varðandi kennslufræðilega þætti eins og stuðning við einstaka nemendur eða nemendahópa varðandi mál og tal. Hann tekur einnig þátt í að meta hverjar framfarir nemenda hafa orðið að ákveðnum tíma liðnum.

Kennsluráðgjafi starfar á fræðslusviði og er hluti af skólaþjónustu grunnskóladeildar Mosfellsbæjar. Skólaþjónustan mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda óháð því hver veitir þjónustuna. Kennsluráðgjafi vinnur í nánu samstarfi við ýmsa sérfræðinga, kennara, foreldra og aðra þá sem koma að málefnum nemenda. Kennsluráðgjafi vinnur að stuðningi við starfsfólk skóla sem felst m.a. í athugunum á náms og félagslegri stöðu nemenda, ráðgjöf vegna kennslu og náms nemenda. Jafnframt ráðgjöf vegna starfshátta skóla og starfsumhverfis einnig vegna nýbreytni-og þróunarstarfa.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira