logo
 • Samkennd -
 • Samvinna -
 • Heiðarleiki

Stoðþjónusta

Náms- og starfsráðgjafi  skólans er Guðlaug Ragnarsdóttir (gudlaug.ragnarsdottir@mosmennt.is)

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda, styðja þá og liðsinna í ýmsum málum, sem varða námið, líðan þeirra í skólanum og fleira. 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa skiptist í náms- og starfsfræðslu:


 • veita ráðgjöf varðandi nám, námstækni og námsvenjur.

 • veita ráðgjöf varðandi kvíða og streitustjórnun.

 • veita persónulega ráðgjöf og stuðning.

 • sinna samskiptamálum og líðan nemenda í skólanum.

 • vinna í eineltismálum.

 • taka viðtöl við nýja nemendur og fylgja þeim eftir fyrstu mánuðina í skólanum.

 • vinna að ýmsum öðrum málum sem upp kunna að koma.

 • Kenna nemendum að þekkja veikleika sína og styrkleika

 • markmiðasetning.

 • bæta vinnubrögð og námstækni s.s. hvað varðar skipulag, tímastjórnun, lestrar- og glósutækni.

Persónuleg ráðgjöf.

                  Leiðsögn og ráðgjöf um streitu- og kvíðastjórnun.

                    Tilvísun og samstarf við sérfræðinga í sértækum málum.

 •  


Náms- og starfsráðgjafi situr í:


 1. eineltisteymi

 2. áfallateymi

 3. nemendaverndarráð

 

Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra en er undanþeginn þagnarskyldu þegar líf, heilsa og öryggi nemenda er í húfi. Einnig ef nemandi greinir frá lögbroti.

Við sérfræðiþjónustu Mosfellsbæjar starfa tveir sálfræðingar. Til þeirra geta foreldrar og kennarar grunnskólabarna leitað vegna ýmissa erfiðleika barna, svo sem erfiðleika með nám, vegna hegðunar, í samskiptum eða vegna vanlíðunar af einhverju tagi.

Sálfræðingar sinna kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningum á vanda barna og veita börnum, foreldrum og uppeldisstéttum ráðgjöf og stuðningsviðtöl.

Algengast er að skóli, að höfðu samráði við foreldra, vísi máli til sérfræðiþjónustunnar en einnig geta foreldrar leitað beint eftir aðstoð. Eftir að tilvísun hefur borist er nánari upplýsinga leitað hjá þeim sem þekkja barnið best svo sem foreldrum barnsins og kennurum. Eftir viðtöl og greiningu á vanda barnsins eru tillögur til úrbóta kynntar og málinu fylgt eftir í samræmi við þær. 

 

Heilsugæsla 

Heilsugæsla Helgafellsskóla heyrir undir Heilsugæslu Mosfellsumdæmis. Inga Björk Valgarðsdóttir sinnir skólaheilsugæslu.Hún er með viðveru í skólanum á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 8 - 12. Utan þess tíma er alltaf hægt að að leggja fyrir skilaboð hjá ritara skólans eða á heilsugæslunni. Netfang: helgafellsskoli@heilsugaeslan.is 

Viðverutími í Helgafellsskóla er:


Þriðjudaga
Fimmtudaga


8.00-12.00
8.00-12.00


Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.

Fræðsluefni hjúkrunarfræðings má finna á heilsuvera.is

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

STOÐTEYMIÐ.

Í stoðteyminu eru ásamt deildarstjóra, sérkennarar, náms- og starfsráðgjafi, þroskaþjálfi, fjölmenningarkennari og iðjuþjálfi.

Deildarstjóri stoðþjónustu: Hlín (hlin.magnusdottir.njardvik@mosmennt.is)

Sérkennarar: Jóhanna 1.-3. bekkur (johanna.eirika.ingadottir@mosmennt.is)

                         Áslaug 4.- 6. Bekkur (aslaug.kirstin.asgeirsdottir@mosmennt.is)

                          Hlíf: 7. – 8. Bekkur (hlif.erlingsdottir@mosmennt.is)

Fjölmenningarkennari: Aðalheiður  (adalheidur.g.halldorsdottir@mosmennt.is)

Iðjuþjálfi: Hildur (hildur.aevarsdottir@mosmennt.is)

Þroskaþjálfi: Helga (helga.hermannsdottir@mosmennt.is)

Náms- og starfsráðgjafi: Guðlaug (gudlaug.ragnarsdottir@mosmennt.is)

Stoðþjónustan er stuðningskerfi sem styður við almenna kennslu innan skólans.

Helsta verkefni stoðþjónustu snýr að mati á stöðu nemenda ásamt kennslu og stuðning við nemendur, til lengri eða skemmri tíma.

Stoðþjónusta felst einnig í ráðgjöf til kennara varðandi nám og kennsla nemenda.

Skipulag kennslunar fer eftir þörfinni hverju sinni, t.d. einstaklingskennsla eða kennsla í litlum nemendahóp. Kennslan getur farið fram bæði inná kennslusvæði bekkjarins eða utan þess. Kennslan getur verið tímabundin aðstoð við nám eða kennsla sem nær til lengri tíma.

Deildarstjóri annast skipulagningu einstaklingsmiðaðs stuðnings innan skólans í samráði við m.a. umsjónarkennara og sérkennara. Kennsla og stuðningur við nemandann eru í höndum m.a. umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

Talkennari

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar útvegar talkennara eftir því sem við verður komið.

Helstu verkefni eru: − athuganir og greining á tal- og málþroska einstaklinga eða hópa  − samstarf við kennara og sérfræðiþjónustu  − ráðgjöf  − meðferð og þjálfun eftir því sem við verður komið

Málþroskaskimun fer fram á vormánuðum í leikskólum bæjarins. Í skimuninni er m.a. athugaður framburður, máltjáning og málskilningur. Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum og gerðar tillögur til úrbóta. Einstaklingar fá síðan meðferð og þjálfun í 1. bekk eftir því sem við verður komið.

Talkennari ákveður í samráði við sérkennara þörf á talþjálfun fyrir þá nemendur sem áður hafa fengið talþjálfun. Meðferð og þjálfun er veitt eins og við verður komið. Þeir kennarar sem óska eftir að lagt sé fyrir nemanda málþroska- eða lestrargreiningarpróf senda beiðnina til nemendaverndarráðs skólans sem síðan ákveður framhaldið.

Talkennari sinnir einnig ráðgjöf til kennara m.a. varðandi kennslufræðilega þætti eins og stuðning við einstaka nemendur eða nemendahópa varðandi mál og tal. Hann tekur einnig þátt í að meta hverjar framfarir nemenda hafa orðið að ákveðnum tíma liðnum.

STOÐTEYMIÐ.

Í stoðteyminu eru ásamt deildarstjóra, sérkennarar, náms- og starfsráðgjafi, þroskaþjálfi, fjölmenningarkennari og iðjuþjálfi.

Deildarstjóri stoðþjónustu: Hlín (hlin.magnusdottir.njardvik@mosmennt.is)

Sérkennarar: Jóhanna 1.-3. bekkur (johanna.eirika.ingadottir@mosmennt.is)

                         Áslaug 4.- 6. Bekkur (aslaug.kirstin.asgeirsdottir@mosmennt.is)

                          Hlíf: 7. – 8. Bekkur (hlif.erlingsdottir@mosmennt.is)

Fjölmenningarkennari: Aðalheiður  (adalheidur.g.halldorsdottir@mosmennt.is)

Iðjuþjálfi: Hildur (hildur.aevarsdottir@mosmennt.is)

Þroskaþjálfi: Helga (helga.hermannsdottir@mosmennt.is)

Náms- og starfsráðgjafi: Guðlaug (gudlaug.ragnarsdottir@mosmennt.is)

Stoðþjónustan er stuðningskerfi sem styður við almenna kennslu innan skólans.

Helsta verkefni stoðþjónustu snýr að mati á stöðu nemenda ásamt kennslu og stuðning við nemendur, til lengri eða skemmri tíma.

Stoðþjónusta felst einnig í ráðgjöf til kennara varðandi nám og kennsla nemenda.

Skipulag kennslunar fer eftir þörfinni hverju sinni, t.d. einstaklingskennsla eða kennsla í litlum nemendahóp. Kennslan getur farið fram bæði inná kennslusvæði bekkjarins eða utan þess. Kennslan getur verið tímabundin aðstoð við nám eða kennsla sem nær til lengri tíma.

Deildarstjóri annast skipulagningu einstaklingsmiðaðs stuðnings innan skólans í samráði við m.a. umsjónarkennara og sérkennara. Kennsla og stuðningur við nemandann eru í höndum m.a. umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

STOÐTEYMIÐ.

Í stoðteyminu eru ásamt deildarstjóra, sérkennarar, náms- og starfsráðgjafi, þroskaþjálfi, fjölmenningarkennari og iðjuþjálfi.

Deildarstjóri stoðþjónustu: Hlín (hlin.magnusdottir.njardvik@mosmennt.is)

Sérkennarar: Jóhanna 1.-3. bekkur (johanna.eirika.ingadottir@mosmennt.is)

                         Áslaug 4.- 6. Bekkur (aslaug.kirstin.asgeirsdottir@mosmennt.is)

                          Hlíf: 7. – 8. Bekkur (hlif.erlingsdottir@mosmennt.is)

Fjölmenningarkennari: Aðalheiður  (adalheidur.g.halldorsdottir@mosmennt.is)

Iðjuþjálfi: Hildur (hildur.aevarsdottir@mosmennt.is)

Þroskaþjálfi: Helga (helga.hermannsdottir@mosmennt.is)

Náms- og starfsráðgjafi: Guðlaug (gudlaug.ragnarsdottir@mosmennt.is)

Stoðþjónustan er stuðningskerfi sem styður við almenna kennslu innan skólans.

Helsta verkefni stoðþjónustu snýr að mati á stöðu nemenda ásamt kennslu og stuðning við nemendur, til lengri eða skemmri tíma.

Stoðþjónusta felst einnig í ráðgjöf til kennara varðandi nám og kennsla nemenda.

Skipulag kennslunar fer eftir þörfinni hverju sinni, t.d. einstaklingskennsla eða kennsla í litlum nemendahóp. Kennslan getur farið fram bæði inná kennslusvæði bekkjarins eða utan þess. Kennslan getur verið tímabundin aðstoð við nám eða kennsla sem nær til lengri tíma.

Deildarstjóri annast skipulagningu einstaklingsmiðaðs stuðnings innan skólans í samráði við m.a. umsjónarkennara og sérkennara. Kennsla og stuðningur við nemandann eru í höndum m.a. umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira