logo
 • Samkennd -
 • Samvinna -
 • Heiðarleiki

Einelti

Einelti er ofbeldi sem aldrei er réttlætanlegt. Talað er um einelti þegar einstaklingur verður fyrir endurteknu og langvarandi áreiti og á erfitt með að verjast því. Því miður er einelti algengt í skólum, hvort sem þeir eru litlir eða stórir. Börn geta líka orðið fyrir einelti í frístundastarfi, á vinnustöðum, á netinu og fleiri stöðum. Það getur verið erfitt að takast á við einelti á netinu þegar þeir sem leggja í einelti gera það nafnlaust. Mikilvægt er að allir viti hvað einelti er og hversu vont það er fyrir barn að verða fyrir því. Það þurfa allir að standi saman að því að því að vera á móti einelti og hjálpa þeim fullorðnu sem bera ábyrgð í baráttunni gegn því. Mikilvægt er að hafa í huga að allir geta orðið fyrir einelti. Birtingarmyndir eineltis geta verið af margvíslegum toga og bæði verið duldar og sýnilegar.

Í Helgafellsskóla er öflugt  er vinnur að eineltismálum

 

Eineltisáætlun Helgafellsskóla (verður unnin á vorönn 2019)

Einelti er ekki undir neinum kringumstæðum liðið í Helgafellsskóla! 
Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis.
Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem lagður er í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis. 

Ýmsar birtingarmyndir eineltis:

Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar…
Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni…
Skriflegt/rafrænt: Neikvæð tölvu- og/eða símasamskipti, krot, bréfasendingar, myndbirtingar …
Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi…
Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar…
Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðingu… 

Forvarnir gegn einelti

Til að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak nemenda, forráðamanna og starfsmanna skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um einelti og afleiðingar þess eru nauðsynlegar. Allir aðilar skólasamfélagsins þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan annarra varða. 

Helstu forvarnir:

 • Skólinn setur viðmið í samskiptum í því skyni að starfsmenn, nemendur og forráðamenn vinni út frá sömu gildum að þroskun jákvæðra samskipta og góðum skólabrag. 

Hugsanlegar vísbendingar um einelti:
Tilfinningalegar

 • breytingar á skapi.
 • tíður grátur, viðkvæmni
 • svefntruflanir, martraðir
 • breyttar matarvenjur, lystarleysi - ofát
 • lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði
 • depurð, þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir

Líkamlegar

 • líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur, magaverkur
 • kvíðaeinkenni t.d. nagar neglur, stamar, ýmis konar kækir
 • líkamlegir áverkar s.s. skrámur og marblettir sem barnið getur ekki útskýrt
 • rifin föt og/eða skemmdar eigur

Félagslegar

 • barnið virðist einangrað og einmana
 • fer ekki í og fær ekki heimsóknir
 • barnið á fáa eða enga vini og það vill ekki taka þátt í félagsstarfi

Hegðun

 • óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst
 • barnið neitar að segja frá hvað amar að
 • árásargirni og erfið hegðun

Í skóla

 • hræðist að fara eitt í og úr skóla, biður um fylgd og/eða fer aðra leið
 • leggur fyrr eða seinna af stað í skólann en venjulega
 • mætir iðulega of seint eða byrjar að skrópa
 • forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi og sund
 • hættir að sinna náminu, einkunnir lækka, einbeitingarörðugleikar
 • einangrar sig frá skólafélögum
 • forðast að fara í frímínútur

Á heimili

 • barnið neitar að fara í skólann
 • dregur sig í hlé
 • biður um auka vasapening
 • týnir peningum og/eða öðrum eigum
 • neitar að leika sér úti eftir skóla
 • byrjar að leggja önnur börn eða systkini í einelti
 • reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða aðra foreldra
 • verður niðurdregið eða órólegt eftir frí 

Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver ofangreindra einkenna eða annarra sem benda til að barninu líði illa er mikilvægt að kanna málið. Allir sem hafa vitneskju um hvers konar líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að tilkynna það til umsjónarkennara.

Meðferð eineltismála í Helgafellsskóla

Nauðsynlegt er að vitneskja um einelti berist til umsjónarkennara, skólastjórnenda eða náms- og starfsráðgjafa.Grun um einelti ber að tilkynna með formlegum hætti á heimasíðu skólans. Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir að einelti eigi sér stað er það skýr stefna skólans að tekið sé á málinu strax. Eineltismál eru mismunandi og fer vinnulag í hverju máli eftir eðli þess.  

Vitneskja berst um einelti til starfsfólks skólans frá nemenda, foreldrum/forráðamönnum eða öðru starfsfólki. Ávallt skal gæta trúnaðar við meðferð eineltismála.

Málinu vísað til umsjónarkennara.

Umsjónarkennari greinir málið samkvæmt skilgreiningu skólans á einelti. Hann leitar eftir upplýsingum frá öðru starfsfólki skólans og foreldrum/forráðamönnum; hvar, hver, hvenær, hvernig, hverjir áttu hlut að máli og skráir það hjá sér á ferilsskráningarblað.

Ef umsjónarkennari metur að um einelti sé að ræða gerir umsjónakennari foreldrum/forráðamönnum gerenda og þolenda grein fyrir stöðunni. Farið er yfir:

 • hver tilboð skólans eru til að aðstoða þolanda og geranda.
 • hvað foreldrar/forráðamenn geta gert til aðstoðar barni sínu og skólanum.
 • samstarf foreldra/forráðamanna og umsjónakennara um eftirfylgd málsins.

Umsjónarkennari metur hvaða vinnuferli hentar best miðað við aðstæður hverju sinni. Algengt vinnuferli er:

 • foreldrum/forráðamönnum gerenda og þolenda er gerð grein fyrir málavöxtum og áætlun skólans kynnt fyrir þeim.
 • allir nemendur bekkjar/hóps teknir í stutt einkaviðtal ef á þarf að halda.
 • gerendur eru teknir í einkaviðtöl og viðtalinu fylgt eftir.
 • stuðningsviðtöl við þolandann eftir þörfum.
 • stuðningsviðtöl við gerendur eftir þörfum.
 • eftirlit er aukið þar sem einelti hefur átt sér stað.

Ef umsjónarkennari óskar aðstoðar eða ráða frá stjórnenda, biður hann um fund með þeim og kemur með afrit af ferliskráningarblaði á fundinn. 

Allt ferlið er skráð af umsjónarkennara á sérstakt skráningarblað. Foreldrar/forráðamenn eru einnig hvattir til að skrá hjá sér málsatvik.

Eineltisteymi skólans hefur ekki enn verið stofnað.

Fræðsluefni:

Unglingastarf - fræðsluefni handa tómstundaráðgöfum eftir Vöndu Sigurgeirsdóttur

Gegn einelti - handbók fyrir skóla.   http://www.heimiliogskoli.is/utgefid-efni/baeklingar/ 

Saman í sátt - leiðir til að fást við einelti og samskiptavanda í skólum.

Handbók um einelti og vináttufærni eftir Vöndu   Sigurgeirsdótturhttp://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2017/11/HS_einelti_handbo%CC%81k_net.pdf

Heimasíður:

http://www.raudikrossinn.is/page/rki_hvad_hjalparsiminn

http://www.barnaheill.is

http://sjalfsmynd.com/

https://www.barn.is

http://www.olweus.is

http://www.saft.is

Beiðni um aðstoð vegna eineltis

*Stjörnumerkta reiti þarf að fylla út.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira